Přihlásit se k odběru newsletteru

    Ačkoliv jsme si vědomi nedostatků, které sebou přináší nový stavební zákon (NSZ), zastáváme názor, že i tak je zapotřebí podpořit a urychlit jeho zavedení do praxe, a to včetně digitalizace. Jsme přesvědčeni, že jakýkoliv – byť částečný – odklad účinnosti může vést k obtížně řešitelným situacím a výkladovým problémům, které mohou vnést právní nejistotu do oblasti stavebního práva a tím způsobit narušení tolik potřebné právní kontinuity v této oblasti.

    Jednou ze zásadních připomínek z naší strany je, že konkrétní obsah novely NSZ neodpovídá deklarovanému cíli, kterým má být zjednodušení a urychlení celého stavebního procesu. Aktuální znění NSZ se v podstatných bodech protíná s programovým prohlášením vlády. Věcná novela NSZ však programovému prohlášení vlády nejenže neodpovídá, ale dokonce se mu v mnohém vzdaluje a příčí (věcná novela např. fakticky ruší princip „jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko“). Z tohoto důvodu doporučujeme kriticky zhodnotit věcnou novelu NSZ s ohledem na programové prohlášení vlády.

    ARTN je přesvědčena, že s veřejnými prostředky je nutné zacházet efektivně, což mj. znamená zachovat efektivní využití prostředků určených pro soustavu stavebních úřadů, které by mělo přinést zvýšení kvality služeb poskytovaných v oblasti povolování staveb. Zastáváme názor, že jakékoliv změny v rámci soustavy stavebních úřadů by neměly směřovat k upřednostnění kvantity před kvalitou.

    Zavedení speciálního a odvolacího stavebního úřadu je jednou z cest zkvalitnění povolování určitých vyhrazených staveb. ARTN věří, že jejich katalog je žádoucí rozšířit, mimo jiné i na případy, kdy jsou uzavřeny plánovací smlouvy, protože tím by bylo riziko „systémové podjatosti“ při povolovacím řízení u obcí, které tyto smlouvy uzavřely, fakticky vyloučeno.