Přihlásit se k odběru newsletteru

  Pracovní skupiny

  Pracovní skupiny jsou vnitřní jednotky sdružení bez právní subjektivity vzniklé za účelem plnění konkrétních cílů sdružení. Členem pracovní skupiny se může stát jakýkoliv člen sdružení, čekatel na členství a s předchozím souhlasem správní rady rovněž přizvané spolupracující osoby, jejichž zájmy nejsou v rozporu s cíli sdružení.

  V současné době jsou vytvořeny tyto čtyři pracovní skupiny:

  1. ANTI KORONA

  • V rámci opatření ke zmírnění dopadů koronaviru byly přijaty dva zákony:
   • Zákon č. 209/2020 ze dne 22. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
   • Zákon č. 210/2020 ze dne 22. dubna o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
  • Dále pak vláda vydala nařízení 202/2020 – moratorium na zvyšování nájmů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-202), které se vztahuje k 209/2020 Sb., kterým do konce trvání mimořádných opatření zakázala zvyšovat nájemné z bytu.

  Všechny tyto tři návrhy jsme úspěšně připomínkovali. Kvůli dopadům koronaviru na oblast nájmů jsme se obratem aktivizovali a díky členům správní rady a členům naší pracovní skupiny Anti Korona jsme byli schopni pružně reagovat a formulovat stanoviska, která jsme předali Vládě ČR, Hospodářské komoře a do médií.


  2. VZDĚLÁVÁNÍ

  Pracovní skupina Vzdělávání se zabývá tématikou komplexního, odborného a přístupného vzdělávání v oboru Real Estate.

  Hlavním hybatelem inovací a vývoje v dnešním globalizovaném světě jsou investice. Abychom uměli správně investovat (týká se všech zemí, jejích vlád i soukromého sektoru), musíme mít kompetence. Ty získáme vzděláním.

  V ČR chybí možnost uceleného a komplexního vzdělání v oboru Real Estate, které by obsahovalo právní, ekonomické, manažerské, technické a stavební, urbanistické, energetické a ekologické obory pokrývající životní cyklus nemovitostí všech segmentů.

  Poptávka po odbornících schopných pečovat o nemovitosti z hlediska jejich ekonomické využitelnosti, rozhodovat o dalších investicích, modelovat financování, řídit projekty od počátku přípravy po demolici, je značná.

  Své uplatnění tito specialisté, kteří velmi často studují Real Estate v zahraničí, nacházejí jak ve firmách, jejichž předmět podnikání A/ přímo souvisí s nemovitostmi, jejich rozvojem či správou (Developerské společnosti, Nemovitostní fondy, Realitní kanceláře, Správcovské firmy apod.), tak ve firmách B/ jejichž předmět podnikání s nemovitostmi přímo nesouvisí a CREM (Corporate Real Estate Management) je podpůrnou složkou (obchodní řetězce, výrobní podniky). Značnou potřebu těchto odborníků mají i financující banky a stát, který hospodaří s nemovitým majetkem obrovské hodnoty a podobně jsou na tom obce.

  Obvykle v těchto společnostech pracují architekti, stavební inženýři, právníci, ekonomové – specialisté. Jsou však potřeba lidé, kteří by při správě nemovitostí, vedení projektu či realitní činnosti dokázali tyto disciplíny propojit a zastřešit. Je nezbytné, aby měli znalosti jak oboru stavebnictví, tak i například v právní problematice, ekonomice či obchodu.

  Cíle pracovní skupiny:

  1. Definice oboru a profese – odborník/specialista v Real Estate (tato profese není zatím uznaná jako samostatná profese, v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a Národní soustavě povolání (NSP). Jako profese existuje pouze Realitní makléř a Správce budov, staveb a objektů)
  2. Vytvoření jednotné informační platformy o vzdělávacích programech v oboru nemovitostí

  Další klíčová témata, kterým je v rámci vzdělávání potřeba věnovat pozornost:

  • Sustainability
  • Diverzita
  • Digitalizace
  • Inovace 

  Cílové skupiny:

  • Lidé z oboru
  • Zájemci o obor
  • zaměstnanci státní správy, samosprávy, rozvojových agentur
  • Firmy, jejichž hlavní činnost jsou nemovitosti (např. developeři, nemovitostní fondy apod.)
  • Firmy, které mají svá vlastní oddělení nemovitostí, ale jejichž hlavní činnost je jiná než nemovitosti (např. retailové řetězce – tzv. CorporateReal Estate)
  • Banky financující nemovitosti
  • Realitní kanceláře
  • Kdokoli, kdo chce investovat do nemovitostí

  3. STAVEBNÍ PRÁVO

  Iniciativa je reakcí na podnět členů během valné hromady 2014, kde se široce diskutovala současná situace na realitním trhu. Podle mínění většiny došlo k zásadní nerovnováze plynoucí z neexistence, nevyváženosti nebo neustálých změn pravidel a valná hromada dospěla k názoru, že novou rovnováhu, profesionalizaci, pravidla a zodpovědnost všech zúčastněných na nemovitostním trhu může přinést jen systémová změna, která dokáže stávající procesy zjednodušit, zrychlit a dostat na evropskou úroveň.

  Dlouhodobou vizí pracovní skupiny Stavební právo je úprava českého stavebního práva a souvisejících zákonů podle vzoru práva užívaného ve vyspělých západoevropských státech, s ohledem na závazky ČR vůči EU ve směru implementace evropského práva do práva českého. Za tímto účelem byly vytvořeny 3 pracovní týmy, které si kladou za cíl vypracovat a prosadit schválení dlouhodobé koncepce českého stavebnictví, včetně navazujících zákonů; umožnit udržitelný rozvoj české společnosti prostřednictvím jasně nastavených pravidel pro výstavbu, rozvoj měst a obcí; a prostřednictvím odstranění legislativní nouze, nezodpovědnosti a chaosu v českém stavebním právu a zákonech navazujících, zamezit korupčnímu prostředí v rámci investiční výstavby.


  4. LEGISLATIVA

  ARTN ustanovila zvláštní specializovanou pracovní skupinu Legislativa, která by měla usilovat o změnu vybraných právních předpisů týkajících se českého trhu nemovitostí.

  Pracovní skupina si stanovila několik prioritních ustanovení nejdůležitějších zákonů, které se týkají nájemců, developerů, vlastníků a financujících institucí a které je nezbytné zjednodušit nebo zdokonalit. Iniciátor vzniku této pracovní skupiny Evan Z. Lazar ze společnosti Salans vybízí další profesionály, aby se do této aktivity zapojili nebo ji jinak podpořili.

  Skupinu tvoří relativně pestrá a průřezová skupiná profesionálů z rozličných oblastí českých realit s převahou právníků z prestižních advokátních kanceláří působících na českém trhu.

  Mezi klíčové oblasti zájmu pracovní skupiny v současné době patří rekodifikace občanského zákoníku, novela stavebního zákona, otázky územního plánování, a otázka koncepčního řešení konkurzu a vyrovnání.

  Velkým úspěchem ARTN bylo přijetí změny příslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů („Zákon 116“). Podařilo se upravit většinu důležitých ustanovení Zákona 116 na dispozitivní, smluvní strany tedy nyní mají téměř maximální volnost při úpravě vzájemných práv a povinností. Pouze v případech neřešených v konkrétním smluvním dokumentu nastupuje obecně závazná úprava uvedená v Zákoně 116. Výpověď nájemní smlouvy ze strany nájemce v případě změny vlastnického práva k předmětu nájmu (§ 680 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) byla vypuštěna. Přijetí novely Zákona 116 je odbornou veřejností oceňováno jako jeden z největších průlomů v českém právním prostředí. Svou povahou jde o průlomovou systémovou změnu, která zpřehlední trh nemovitostí a povede k větší transparentnosti právních vztahů v oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor a která přibližuje české právní prostředí západním standardům. Během legislativního procesu změny Zákona 116 spolupracovala pracovní skupina Legislativa s Ministerstvem pro místní rozvoj a se všemi ostatními subjekty zúčastněnými na projednávání této novely. V důsledku činnosti pracovní skupiny došlo k úpravě textu novely v rozsahu potřebném pro její úspěšnou aplikaci v praxi.

  Významnou oblastí zájmu pracovní skupiny byla v předchozím období také otázka zápisu věcných práv do katastru nemovitostí. Pracovní skupina Legislativa se snažila zejména o prosazení vyšší míry jistoty a důvěry v zápisy do katastru nemovitostí a tím i o posílení důvěry bank, investorů, developerů a rovněž běžných občanů, kteří si hodlají pořídit nemovitosti (zejména vlastní bydlení), ve stabilitu českého trhu nemovitostí. Prosazení zápisu představuje klíčový předpoklad dlouhodobě úspěšného fungování trhu nemovitostí. Pracovní skupina usilovala o to, aby v případě, že určitá osoba nabude vlastnické právo k nemovitosti od osoby uvedené jako vlastník této nemovitosti v katastru nemovitostí, požívala stejné právní ochrany jako každý řádný vlastník nemovitosti. Tato problematika by měla být definitivně řešena v návrhu nového katastrálního zákona. K dalším prioritám činnosti pracovní skupiny patřilo urychlení lhůt pro vkladová řízení při zápisu do katastru nemovitostí. Zástupci pracovní skupiny dlouhodobě spolupracují s Českým úřadem katastrálním a zeměměřickým za účelem přispět ke koncepčnímu řešení.