Přihlásit se k odběru newsletteru

  Stanovy

  ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ASOCIACE PRO ROZVOJ TRHU NEMOVITOSTÍ Z. S.

  1. NÁZEV A SÍDLO

  (1) Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí z. s. (ve zkratce „ARTN“; dále jen „ARTN“) je spolkem se sídlem v Praze. Anglický ekvivalent jeho názvu zní „Association for Real Estate Market Development z. s.“

  (2) ARTN sídlí na adrese Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1 – Staré město.

  2. CHARAKTER ARTN

  (1) ARTN je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění transformovaným na spolek ve smyslu ustanovení § 3045 a § 3041 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). ARTN je právnickou osobou podle českého práva.

  3. ZÁKLADNÍ CÍLE ARTN

  (1) Základními cíli ARTN jsou zejména:

  • (a) standardizace postupů a činností spojených s investiční výstavbou a realitním trhem;
  • (b) zveřejňování pravidelných zpráv o stavu a vývoji trhu nemovitostí a stavebních investic, se zřetelem ke zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti;
  • (c) zlepšení vzdělanosti odborné veřejnosti v oboru nemovitostí a zvýšení kvality vzdělávání v oboru nemovitostí;
  • (d) seskupení významných osobností činných v nejrůznějších oblastech trhu nemovitostí a stavebních investic;
  • (e) zlepšení kvality nemovitostních a stavebně investičních projektů;
  • (f) prosazování zájmů subjektů činných na trhu nemovitostí a stavebních investic;
  • (g) propagace českého trhu nemovitostí a stavebních investic v tuzemsku i zahraničí.

  4. FORMY ČINNOSTI ARTN

  (1) Formami činnosti ARTN jsou zejména:

  • (a) propagační a popularizační činnost, pořádání kulatých stolů, konferencí a jiných mediálních akcí;
  • (b) vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy);
  • (c) informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se trhu nemovitostí, a to jak v České republice, tak v zahraničí;
  • (d) podpora událostí, které přispívají k realizaci základních cílů ARTN;
  • (e) vystupování jako zájmové organizace ve vztahu k veřejnému sektoru ve všech záležitostech, které se týkají trhu nemovitostí a stavebních investic.

  5. ČLENSTVÍ V ARTN

  (1) Členem ARTN může být každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů ARTN. Členství v ARTN vzniká na základě přijetí písemné přihlášky s doporučením 5 (pěti) členů ARTN valnou hromadou ARTN. O přijetí rozhodují členové ARTN na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů přítomných členů. Do přijetí může působit zmíněná osoba jako člen-čekatel, pokud tak správní rada rozhodne. Přijetí člena se sděluje písemně. ARTN vede evidenci členů. Zápis do evidence členů ARTN provede pověřený člen správní rady ARTN nebo manažer (manažerka ARTN), a to na návrh správní rady. Evidence členů ARTN je veřejně zpřístupněna a je k nahlédnutí na internetových stránkách ARTN, k nahlédnutí v sídle ARTN na základě předchozí domluvy a může být také opakovaně zveřejňována v publikacích vydávaných ARTN. Za člena, který je právnickou osobou vykonává práva a povinnosti vyplývající z členství v ARTN člen jeho statutárního orgánu nebo zmocněnec, popřípadě pověřený zaměstnanec. Pokud má člen, který je právnickou osobou více, členů statutárního orgánu, kteří jsou povinni jednat společně, může vykonávat práva a povinnosti vyplývající z členství v ARTN kterýkoli člen statutárního orgánu. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že členem orgánů ARTN může být i člen, který je právnickou osobou.

  (2) Vedle řadových členů se mohou stát fyzické nebo právnické osoby čestnými členy ARTN. Čestným členem může být zvolena každá fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem o spolupráci a jedná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Čestné členství ve ARTN vzniká na základě schválení písemného návrhu správní rady. O přijetí rozhodují členové ARTN na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí čestného člena se sděluje písemně. ARTN vede evidenci čestných členů. Čestné členství je z pravidla jednoleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

  (3) Jak fyzické, tak právnické osoby se mohou stát partnerem, sponzorem či dárcem ARTN.

  (4) Člen ARTN má právo:

  • (a) zúčastnit se valné hromady; každý člen má jeden hlas; člen-čekatel nemá žádný hlas, čestný člen ARTN má hlas poradní, ledaže se stane členem správní nebo dozorčí rady: pak má hlas výkonný; členové hlasují osobně;
  • (b) každý člen má právo být volen do orgánů ARTN, vyjadřovat se k činnosti ARTN a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky;
  • (c) každý člen ARTN má právo být informován o veškeré činnosti ARTN, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve ARTN.

  (5) Člen ARTN je povinen:

  • (a) dodržovat stanovy a plnit usnesení valné hromady;
  • (b) ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů ARTN;
  • (c) aktivně hájit zájmy ARTN, dodržovat veškerá vnitřní ujednání ARTN a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy ARTN;
  • (d) účastnit se zasedání orgánů ARTN a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  • (e) v přiměřeném rozsahu se účastnit aktivity ARTN;
  • (f) v přiměřeném rozsahu se aktivně angažovat v činnosti ARTN nebo činnosti, která je ARTN podporována.

  (6) ARTN je oprávněna vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy ARTN:

  • (a) napomenutí člena ARTN; napomenutí provede písemně správní rada ARTN; a
  • (b) vyloučení ze ARTN pokud člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě správní rady. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li zvlášť závažnou újmu.

  (7) Členství v ARTN zaniká:

  • (a) vystoupením – vystoupení člena ARTN se realizuje doručením oznámení o vystoupení prezidentovi ARTN;
  • (b) vyloučením; o vyloučení rozhoduje správní rada;
  • (c) úmrtím člena (v případě fyzické osoby) nebo zánikem člena (v případě právnické osoby);
  • (d) zánikem ARTN.

  (8) Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do 3 (tří) měsíců od potvrzeného ukončení členství.

  (9) Člen může do patnácti (15) dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení člena v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení člena přezkoumala dozorčí rada. Dozorčí rada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

  (10) Ustanovení § 242 Občanského zákoníku není těmito stanovami dotčeno.

  (11) Správní rada stanoví (i) podmínky partnerství ARTN včetně výše příspěvků partnerů a (ii) podmínky partnerství pracovní skupiny ARTN. V případě partnerství pracovní skupiny ARTN musí s podmínkami partnerství pracovní skupiny (nad rámec souhlasu správní rady) souhlasit i osoba pověřená vedením pracovní skupiny (předseda pracovní skupiny).

  (12) Partnerem ARTN může být každá fyzická nebo právnická osoba schválená správní radou ARTN, která splní podmínky partnerství.

  (13) Partnerem pracovní skupiny ARTN může být každá fyzická nebo právnická osoba schválená osobou pověřenou vedením pracovní skupiny (předsedou pracovní skupiny), která splní podmínky partnerství.

  (14) Partnerství ARTN (pracovní skupiny ARTN) je jednoleté, není-li v podmínkách partnerství určeno výslovně jinak. Partner ARTN (pracovní skupiny ARTN) se nestává členem ARTN (ani pracovní skupiny ARTN), člen ARTN může být partnerem ARTN.

  (15) Partner ARTN (partner pracovní skupiny ARTN) má právo (v rozsahu stanoveném v podmínkách partnerství) být uváděn jako partner ARTN (partner pracovní skupiny ARTN) ve všech významných publikacích ARTN, mediálních výstupech a na internetových stránkách ARTN. Podmínky stanoví smlouva o partnerství uzavřená mezi ARTN a partnerem. Správní rada zabezpečí vedení seznamu partnerů ARTN a partnerů pracovních skupiny ARTN.

  6. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A STATUTÁRNÍ ORGÁN ARTN

  (1) Orgány ARTN tvoří:

  • (a) valná hromada;
  • (b) správní rada;
  • (c) dozorčí rada.

  (2) Valná hromada je nejvyšším orgánem ARTN a tvoří ji všichni členové ARTN. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně prezident ARTN. Prezident valnou hromadu dále svolá, kdykoliv o to požádá písemně nejméně 1/3 (jedna třetina) členů ARTN, správní rada, dozorčí rada nebo osoba pověřená vedením pracovní skupiny, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Svolaná valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna 1/4 (jedna čtvrtina) všech členů ARTN. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani 15 (patnácti) minut po termínu zahájení, uvedeném v pozvánce, svolaná valná hromada se nekoná a namísto ní se koná náhradní valná hromada s termínem zahájení 60 (šedesát) minut po termínu zahájení svolané valné hromady, uvedeném v pozvánce. Program náhradní valné hromady se nesmí odchýlit od programu svolané valné hromady uvedeného v pozvánce. Náhradní valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomno alespoň 5 (pět) členů. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, kterou předseda rozešle všem členům ARTN nejpozději 20 (dvacet) kalendářních dnů před termínem konání valné hromady. Jednání valné hromady řídí prezident nebo jím pověřený zástupce. Zápis z jednání podepisuje předseda valné hromady a 2 (dva) ověřovatelé a zasílá se všem členům ARTN.

  (3) Valná hromada má následující pravomoci:

  • (a) rozhoduje o řádném členství a čestném členství v ARTN;
  • (b) volí správní radu z členů ARTN a stanoví počet jejich členů;
  • (c) volí dozorčí radu z členů ARTN a stanoví počet jejich členů, schvaluje výroční zprávy a rozpočet ARTN;
  • (d) doplňuje a mění stanovy ARTN;
  • (e) stanovuje výši řádných členských příspěvků pro členy fyzické osoby a řádných členských příspěvků pro členy právnické osoby;
  • (f) hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání;
  • (g) valná hromada si může rozhodnutím 2/3 (dvoutřetinové) většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány ARTN.

  (4) Správní rada řídí činnost ARTN mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji prezident, viceprezident a další členové. Celkový počet členů správní rady musí být vždy lichý. Funkční období správní rady je jednoleté. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 (tři) měsíce. Prezident svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena správní rady. Z jednání se pořizuje zápis, který podepíší všichni přítomní členové správní rady.

  (5) Správní rada:

  • (a) rozhoduje o všech záležitostech ARTN (včetně souhlasu s přijetím mimořádných příspěvků od členů nebo přijetím příspěvků od partnerů ARTN), pokud nejsou ve výlučné kompetenci valné hromady nebo předsedy pracovní skupiny a/nebo místopředsedy pracovní skupiny;
  • (b) připravuje jednání valné hromady;
  • (c) zodpovídá se valné hromadě.

  (6) Dozorčí rada je kontrolním orgánem ARTN. Kontroluje, jak jsou dodržovány stanovy, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady a dohlíží na hospodaření ARTN. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými ARTN, a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. Dozorčí rada přezkoumává vyloučení člena ARTN. Dozorčí rada má nejméně 3 (tři) členy, schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 6 (šest) měsíců. Funkční období dozorčí rady je jednoleté. Předseda dozorčí rady má právo se zúčastnit všech schůzí správní rady.

  (7) V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat valnou hromadu, která musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě. V případě, že si to vyžadují okolnosti nebo by mělo být ohroženo dobré jméno ARTN, má dozorčí rada právo kooptovat nebo odvolat členy správní rady v období mezi jednáními valné hromady. Toto rozhodnutí dozorčí rady podléhá zpětnému potvrzení valnou hromadou na jejím nejbližším zasedání.

  (8) Statutárním orgánem ARTN, oprávněným jednat jménem ARTN ve všech věcech, je

  • (a) prezident;
  • (b) viceprezident, každý z nich samostatně.

  (9) Volba orgánů ARTN:

  • (a) Členové správní rady a dozorčí rady ARTN jsou voleni valnou hromadou.
  • (b) Nejpozději 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, na které se budou volit noví členové správní rady anebo dozorčí rady, jsou povinni stávající členové správní rady a stávající členové dozorčí rady oslovit členskou základnu ARTN se žádostí o sdělení, zda se některý z členů ARTN chce ucházet o účast v orgánech ARTN, zejména ve správní radě nebo dozorčí radě.
  • (c) Každý člen ARTN má právo se přihlásit a vyjádřit svoji vůli účastnit se (jako člen orgánu) na činnosti správní rady nebo dozorčí rady nebo jiného voleného orgánu ARTN, s upřesněním oblasti, které by se chtěl věnovat, a to nejpozději 14 (čtrnáct) dnů přede dnem konání valné hromady k rukám prezidenta (prezidentky) ARTN (s účinky pro zájemce o členství ve správní radě a ostatních orgánech ARTN s výjimkou dozorčí rady) nebo předsedy dozorčí rady (s účinky pro zájemce o členství v dozorčí radě).
  • (d) Na základě doručených návrhů zájemců o účast v orgánech ARTN může sjednat prezident (prezidentka) ARTN (s účinky pro zájemce o členství ve správní radě a ostatních orgánech ARTN s výjimkou dozorčí rady) a předseda dozorčí rady (s účinky pro zájemce o členství v dozorčí radě) schůzky s členy, kteří požádali o účast ve správní radě nebo dozorčí radě nebo v jiném orgánu ARTN.
  • (e) Na základě přihlášek členů ARTN, případně výsledků jednání se zájemci o účast v orgánech ARTN sestaví:(i) stávající správní rada seznam navržených členů nové správní rady nebo jiného orgánu ARTN a doporučí ho tak, aby tento seznam mohl být projednán na valné hromadě a mohlo dojít ke zvolení správní rady nebo jiného orgánu ARTN;(ii) stávající dozorčí rada seznam navržených členů nové dozorčí rady a doporučí ho tak, aby tento seznam mohl být projednán na valné hromadě a mohlo dojít ke zvolení dozorčí rady.
  • (f) V případě, že přihlášek splňujících náležitosti je více než míst ve správní radě nebo míst v jiném orgánu ARTN, stávající správní rada sestaví a doporučí seznam odpovídající počtu míst a ostatní přihlášky zařadí na konec seznamu. Stejný postup použije stávající dozorčí rada v případě nové dozorčí rady.
  • (g) Valná hromada hlasuje o sestaveném a doporučeném seznamu navržených členů nové správní rady nebo jiného orgánu ARTN nebo dozorčí rady vždy najednou an bloc, nehlasuje se o jednotlivých jménech.
  • (h) Pokud není schválen příslušný orgán ARTN podle způsobu uvedeného v předchozím odstavci výše, přikročí se k hlasování po jménech. V takovém případě předsedající valné hromady vyzve přítomné kandidáty ze seznamu, aby potvrdili svoji kandidaturu. Zároveň vyzve přítomné, aby rozhodli, zda chtějí o jménech hlasovat tajně nebo aklamací.
  • (i) Pořadí, v jakém se bude hlasovat o jednotlivých jménech (kandidátech), je dáno pořadím na seznamu. Hlasuje se o všech jménech na seznamu.
  • (j) Pokud by došlo k zvolení vyššího počtu členů příslušného orgánu ARTN než je počet míst v příslušném orgánu ARTN, došlo k platné volbě orgánu a členy orgánu se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
  • (k) Pokud by nedošlo k zvolení všech členů příslušného orgánu ARTN, avšak celkový počet takto zvolených členů orgánu bude nadpoloviční, došlo k platné volbě orgánu a takto zvolení členové orgánu kooptují zbývající členy. O kooptaci musí bezodkladně informovat členy ARTN. Ke kooptaci musí dojít na nejbližším jednání orgánu, zpravidla ještě během konání téže valné hromady.
  • (l) Pokud by počet zvolených členů příslušného orgánu ARTN dosáhl méně než nadpoloviční většiny, není provedená volba orgánu platná a hlasování se bude opakovat. V takovém případě je možné před hlasováním doplnit seznam o nové kandidáty, kteří budou zařazeni na konec seznamu, a předsedající valné hromady před hlasováním opět vyzve ostatní přítomné kandidáty ze seznamu, aby potvrdili svoji kandidaturu. Pokud bude počet kandidátů na tomto upraveném seznamu méně nebo stejně jako je počet míst v příslušném orgánu ARTN, hlasuje se an bloc. Pokud bude kandidátů více než je počet míst v příslušném orgánu ARTN, nebo si to vyžádá valná hromada, hlasuje se po jménech způsobem uvedeným výše.
  • (m) Pokud by počet zvolených členů příslušného orgánu ARTN dosáhl opět méně než nadpoloviční většiny, není provedená volba orgánu platná a příslušný orgán ARTN řídí nadále dosavadní členové orgánu až do doby zvolení nových členů orgánu. V tomto případě dochází k automatickému prodloužení funkčního období členů orgánů ARTN.

  7. PRACOVNÍ SKUPINY

  (1) Pracovní skupiny jsou vnitřní autonomní jednotky ARTN bez právní subjektivity vzniklé za účelem plnění konkrétních cílů ARTN. Členem pracovní skupiny se může stát jakýkoliv člen ARTN, člen-čekatel a s předchozím souhlasem správní rady rovněž přizvané spolupracující osoby, jejichž zájmy nejsou v rozporu s cíli ARTN. O zřízení či zrušení pracovní skupiny rozhoduje správní rada.

  (2) Rozhodnutí o zřízení pracovní skupiny přijímá správní rada na základě podnětu kteréhokoliv člena ARTN či člena-čekatele. V případě, že správní rada odmítne navrhovanou pracovní skupinu zřídit, je osoba, která návrh na zřízení pracovní skupiny předložila, oprávněna podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí, o němž s konečnou platností rozhodne dozorčí rada. Dozorčí rada je oprávněna přijmout stejná rozhodnutí v rámci rozhodování o opravném prostředku jako správní rada na základě odstavce 3. tohoto článku.

  (3) Při zřízení pracovní skupiny správní rada rozhodne o:

  • (a) osobě pověřené vedením pracovní skupiny (dále jen „předseda pracovní skupiny“), která bude koordinovat její práci a bude o její činnosti podávat zprávu správní radě nejméně jedenkrát za tři měsíce;
  • (b) osobě místopředsedy pracovní skupiny (touto osobou bude zpravidla člen správní rady) (dále jen „místopředseda pracovní skupiny“) (místopředseda pracovní skupiny zastupuje předsedu pracovní skupiny v době jeho nepřítomnosti, spolurozhoduje o záležitostech uvedených v těchto stanovách a pravidelně informuje správní radu o dění v pracovní skupině a o přijímání závazků vztahujících se k činnosti pracovní skupiny;
  • (c) tom, jakým způsobem budou financovány aktivity pracovní skupiny;
  • (d) dalších skutečnostech nezbytných pro řádný chod pracovní skupiny.

  (4) Členové pracovní skupiny na základě rozhodnutí většiny všech členů pracovní skupiny mohou kdykoli požádat správní radu o odvolání předsedy pracovní skupiny nebo místopředsedy pracovní skupiny a jeho nahrazení jinou osobou schválenou většinou všech členů pracovní skupiny.

  (5) Správní rada informuje na nejbližší valné hromadě o zřízení (či zrušení) pracovní skupiny, jejích cílech a přijatých rozhodnutích týkajících se její činnosti.

  (6) Správní rada, případně předseda nebo místopředseda pracovní skupiny nebo jiný člen pracovní skupiny informuje na valné hromadě o činnosti pracovní skupiny za uplynulé období a předpokládané činnosti do budoucna.

  (7) Rozhodne-li správní rada o zrušení pracovní skupiny, informuje o tom na nejbližší valné hromadě a předloží zprávu o zhodnocení činnosti pracovní skupiny, dosažených výsledcích a výsledném stavu hospodaření pracovní skupiny v případě, že byl zřízen samostatný bankovní účet pro financování aktivit pracovní skupiny.

  (8) Předseda pracovní skupiny vede seznam členů pracovní skupiny. O přijetí (či vyloučení) osoby za člena pracovní skupiny rozhodují členové pracovní skupiny za podmínek uvedených ve statutu pracovní skupiny.

  (9) Činnost každé pracovní skupiny bude upravena vnitřním statutem a jednacím řádem. Statut a jednací řád schvalují a mění členové pracovní skupiny.

  8. HOSPODAŘENÍ ARTN

  (1) Majetek ARTN vzniká z:

  • (a) řádných příspěvků členů;
  • (b) mimořádných příspěvků členů ARTN pro činnost ARTN;
  • (c) mimořádných příspěvků členů ARTN pro činnost pracovních skupin ARTN;
  • (d) příspěvků partnerů ARTN pro činnost ARTN;
  • (e) příspěvků partnerů ARTN pro činnost pracovních skupin ARTN;
  • (f) grantů;
  • (g) dotací;
  • (h) příjmů z vlastní činnosti;
  • (i) odkazů;
  • (j) darů od sponzorů a partnerů pro činnost ARTN;
  • (k) darů od sponzorů a partnerů pro činnost pracovních skupin ARTN;
  • (l) darů od dárců.

  (2) Rozpočet ARTN schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:

  • (a) administrativně – správních výdajů orgánů ARTN;
  • (b) činnosti pracovních skupin;
  • (c) služeb a prací nutných k činnosti ARTN.

  (3) Výdaje ARTN jsou zaměřeny na uskutečňování cílů ARTN a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.

  (4) Činnost pracovních skupin je financována z (i) rozpočtu ARTN, (ii) mimořádných příspěvků členů určených pro činnost pracovních skupin ARTN, (iii) příspěvků partnerů určených pro činnost pracovních skupin ARTN, (iv) příspěvků a darů od sponzorů a dárců určených pro činnost pracovních skupin ARTN nebo (v) jiných prostředků určených pro činnost pracovních skupin ARTN.

  (5) V případě, že bude nutné nebo vhodné určitou část finančních prostředků účelově vázat výlučně na činnosti pracovní skupiny, správní rada rozhodne o zřízení samostatného bankovního účtu, který bude veden odděleně od ostatních položek rozpočtu ARTN. Předseda pracovní skupiny povede oddělenou evidenci o nakládání s finančními prostředky na takovémto samostatném bankovním účtu a bude podávat zprávy o hospodaření pracovní skupiny správní radě minimálně jedenkrát za 3 (tři) měsíce.

  (6) O užití prostředků na samostatném bankovním účtu pracovní skupiny rozhodují do výše 200.000,- Kč (bez DPH; za každý jednotlivý případ) společně předseda pracovní skupiny a místopředseda pracovní skupiny. Pokud nedojde ke shodě mezi předsedou pracovní skupiny a místopředsedou pracovní skupiny o způsobu užití finančních prostředků, rozhodne správní rada na návrh jakéhokoli člena správní rady nebo příslušné pracovní skupiny.

  (7) Předseda pracovní skupiny předkládá čtvrtletně členům správní rady strategii další činnosti pracovní skupiny a rámcový způsob využít alokovaných peněžních prostředků bez detailní specifikace konkrétních položek.

  (8) Rozhodnutí o závazcích ARTN (avšak pouze ve vztahu k činnosti příslušné pracovní skupiny) přijímá (a příslušné smlouvy podepisuje) jménem ARTN předseda pracovní skupiny a místopředseda pracovní skupiny po předchozím projednání s členy pracovní skupiny. O každém učiněném závazku je předseda pracovní skupiny povinen informovat členy pracovní skupiny, členy správní rady a manažera (manažerku) ARTN. O závazcích ARTN ve vztahu k činnosti příslušné pracovní skupiny se vede samostatná evidence). Při přijímání závazků jménem ARTN je předseda pracovní skupiny a místopředseda pracovní skupiny povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dbají zejména o to, aby na úhradu přijatých závazků byly alokovány finanční prostředky a aby docházelo k efektivnímu využívání finančních prostředků.

  (9) Ve vztahu k činnosti příslušné pracovní skupiny) přijímá rozhodnutí o závazcích nad 200.000 Kč (bez DPH) pouze správní rada.

  (10) O přijetí daru, jiného příspěvku nebo jiného plnění výlučně za účelem podpory činnosti určité pracovní skupiny rozhoduje správní rada. Před přijetím daru, jiného příspěvku nebo jiného plnění správní rada zpravidla konzultuje přijetí daru, jiného příspěvku nebo jiného plnění s předsedou pracovní skupiny.

  (11) Pokud určitá osoba poskytne dar, jiný příspěvek nebo jiné plnění výlučně za účelem podpory činnosti určité pracovní skupiny, budou tyto prostředky v rozsahu 80% celkové částky účelově vázány na činnost této pracovní skupiny a hrazení nákladů její činnosti. Zbývajících 20% takto získaných prostředků bude použito na činnost ARTN.

  (12) Neurčí-li správní rada jinak, má dispoziční právo k účtům ARTN (včetně samostatných účtů pracovních skupin) pouze prezident (prezidentka ARTN) a manažer (manažerka) ARTN.

  (13) Správní rada může kdykoli určit osobu oprávněnou k dispozici s prostředky na samostatném bankovním účtu pracovní skupiny s tím, že tato osoba bude oprávněna s prostředky disponovat samostatně (nebo spolu s prezidentem/prezidentkou ARTN a manažerem/manažerkou ARTN); osobou oprávněnou k dispozici s prostředky na samostatném bankovním účtu pracovní skupiny určenou správní radou může být pouze předseda nebo místopředseda pracovní skupiny (nebo oba společně).

  (14) Po skončení hospodářského roku podává pověřený člen správní rady správní radě zúčtování hospodářského roku. Hospodářský rok je shodný s rokem kalendářním. O výsledku kontroly předkládá správní rada zprávu valné hromadě ARTN.

  9. ZÁNIK ARTN

  (1) ARTN zanikne rozhodnutím 2/3 (dvoutřetinové) většiny všech hlasů členů ARTN. V případě zániku ARTN provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

  (2) Pro případ likvidace ARTN se na stejné valné hromadě ustanoví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

  (3) V případě zániku ARTN je její majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům ARTN. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 (tří) měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy ARTN.

  10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  (1) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy, zejména Občanský zákoník.

  (2) Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů účastníků valné hromady.

  (3) Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou dne 8. 8. 2001, a dále doplněny, upraveny a schváleny:

  • řádnou valnou hromadou dne 30. 10. 2003,
  • řádnou valnou hromadou dne 7. 3. 2007,
  • řádnou valnou hromadou dne 29. 4. 2014,
  • řádnou valnou hromadou dne 25. 3. 2015,
  • řádnou valnou hromadou dne 30. 3. 2016,
  • řádnou valnou hromadou dne 9. 4. 2020.