Přihlásit se k odběru newsletteru

  Těsná většina poslanců prosadila přijetí nového stavebního zákona. Přehlasovaní poslanci už nyní avizuji novely, které chtějí prosadit hned po volbách. Je tedy otázkou, v jaké podobě nový stavební zákon nabude účinnosti.

  Nový stavební zákon má potenciál přinést pozitivní změny, včetně zefektivnění a zrychlení výstavby. Je ale nutné, aby příslušná stavební správa byla zejména na prvním stupni personálně posílena a dobře metodicky vedena, aby se nová úprava řádně uplatnila v praxi. Je třeba nepříliš dlouhou legisvakanci využít k proškolení a seznámeni se s postupy nového zákona.

  Novým stavebním zákonem byla prosazena jednotná státní stavební správa, která se má začít zavádět od příštího roku. Celý zákon bude účinný od 1.7. 2023.

  Podstatné je, že bylo přijato, že bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení zahájeno pořizování změny této územně plánovací dokumentace, dokončí se pořizování podle dosavadních právních předpisů. Dokončení Metropolitního plánu Prahy by tak nemělo být ohroženo. Obce nebudou obecně oprávněny stanovit si v územně plánovací dokumentaci odchylné požadavky na umísťování staveb od celostátních prováděcích předpisů.  Jen Hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava mohou stanovit prováděcím právním předpisem podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby odchylně od celostátních prováděcích předpisů. Toto je obsaženo v tzv. „pražských stavebních předpisech“, které nebyly zrušeny a nadále tak budou platit. Pro obytné místnosti nemusí být osvětlení a větrání nutně jen přímé a denní. Toto může být praktické zejména u městských proluk. Nemyslím si, že toto nutně povede ke zhoršení kvality výstavby.

  Ačkoliv argument pro nový stavební zákon spočíval hlavně v nutnosti zrychlení stavebního řízení, v novém stavebním zákoně není obsažen žádný skutečně efektivní nástroj proti průtahům ve stavením řízení a k vymahatelnosti v něm stanovených lhůt u stavebního úřadu jako takového. Žádná z diskutovaných variant: automatická atrakce (povinné přesunutí rozhodování na nadřízený orgán), fikce vydání kladného rozhodnutí (s následným přezkumem) ani paušální náhrada újmy tisíc korun za den v případě prodlení v něm obsažena není. Fikce vydání kladného rozhodnutí se (s určitými výjimkami) uplatní jen u vyjádření, včetně koordinovaného vyjádření dotčených orgánů, ne pro samotné stavební povolení.

  Nový stavební zákon upravuje také nově uzavírání plánovacích smluv mezi investory a obcemi (či kraji), které jsou v praxi využívány a dobrá právní úprava může jejich využití dále podpořit. Jejich schválená úprava ale má své problémy. Nepovažuji za vhodné, aby spory z nich rozhodoval Nejvyšší stavební úřad a nikoliv soud.

  Pozitivní změna byla přijata u soudního přezkumu stavebních povolení. Pozice stavebníka je posílena, protože bude vždy účastníkem soudního řízení, je tedy zrovnoprávněn ve vztahu ke stavebnímu úřadu. Pokud soud přizná žalobě odkladný účinek, je povinen o žalobě samotné rozhodnout s nejvyšším urychlením, což doufám povede ke zrychlení případných soudních sporů i opravdu pečlivém zvažovaní při přiznávání odkladných účinků žalobám.“

  Markéta Topinková
  Associate
  Squire Patton Boggs