Přihlásit se k odběru newsletteru

  Níže naleznete shrnutí nejdůležitějších legislativních změn, které se dotknou v letošním roce převážně oblasti maloobchodu. Nový rok přinesl řadu novinek v oblasti práva a daní, z nichž zejména některé by neměly uniknout pozornosti firem.


  EET čekají změny

  Ústavní soud v prosinci minulého roku vydal nález ve věci elektronické evidence tržeb. Ačkoliv zákon jako celek neshledal protiústavním, zrušil Ústavní soud některá ustanovení zákona. V důsledku tohoto nálezu doznají změn zejména tyto oblasti:

  • Od března 2018 nebude povinnost evidovat tržby realizované bezhotovostně (např. platebními kartami);
  • Vláda nebude oprávněna stanovit výjimky ve formě nařízení.

  Ministerstvo financí pracuje na přípravě novely zákona o EET, která by měla problémové oblasti nově upravit. Je téměř jisté, že 3. a 4. fáze náběhu EET bude oddálena. Zda se vůbec podaří novelu zákona o EET prosadit, bude politickou otázkou v režii nové poslanecké sněmovny.

  Daň z přidaného hodnoty u dárkových poukazů

  Oblast retailu se vyznačuje velmi rozšířeným využíváním dárkových poukázek (voucherů). V této souvislosti by mělo každého prodejce zajímat, jaké dopady v oblasti DPH bude mít jím zvolené nastavení poukázek. Zdánlivě nepodstatné rozdíly ve specifikaci podmínek využití voucheru mohou mít za následek zcela odlišné daňové zacházení s vouchery.

  Klíčové je posoudit, zda danou poukázku je z hlediska DPH možné považovat za víceúčelovou a tedy takovou, při jejímž prodeji zákazníkovi nemusí obchodník odvádět DPH, či zda se jedná o poukázku jednoúčelovou, jejíž prodej již DPH podroben být musí.

  Detailnější pravidla, avšak také řadu nových otazníků v tomto ohledu přinesla novela zákona o DPH s účinností od 1. července 2017 a na ni navazující oficiální informace daňové správy.

  GDPR

  Potenciálně velkou změnou bude pro některé obchodníky blížící se vstup v platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Jedná se o přímo aplikovatelné nařízení evropské unie, které nabude účinnosti dne 25. května 2018 a dotkne se především těch obchodníků, kteří zapracovávají osobní údaje svých stávajících či potenciálních zákazníků například v rámci věrnostních programů.

  GDPR je velmi komplexním právním předpisem, který úpravu ochrany osobních dat sjednotí na území celé Evropské unie. V oblasti zpracování dat lze upozornit zejména na povinnost správce údajů získat ke zpracování osobních údajů informovaný souhlas subjektu takových údajů, ve kterém by měla být poskytnuta úplná a jasná informace o tom, jakým způsobem a k jakému účelu budou jeho či její osobní údaje zpracovávány a po jakou dobu.

  Naopak souhlasu není potřeba pro zpracování těch údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je i subjekt údajů (například tedy nebude potřebné získávat souhlas se zpracováním údaje o adrese zákazníka, pokud je prodejce zavázán mu na ni doručit zboží).

  Směrnice o platebních službách PSD2 (Payment Services Directive)

  Leden tohoto roku s sebou přinesl účinnost nové evropské právní úpravy na poli poskytování platebních služeb. Naplnila se dvouletá implementační doba očekávané směrnice PSD2, na kterou český právní řád reagoval novelou zákona o platebních službách, účinnou od 13. ledna 2018.

  Uživatelé online bankovnictví budou mít nově možnost zadávat platební příkazy nebo sledovat své výpisy z účtu prostřednictvím aplikací vyvinutých autorizovanými třetími stranami, aniž by tak činili přímo v internetovém bankovnictví. To přináší vítanou změnu např. pro klienty využívající více účtů najednou, kteří si jejich správu nyní budou moci sjednotit pomocí těchto aplikací.

  Aby bylo možné tyto služby zabezpečit, směrnice ukládá povinnost jednotlivým bankám zpřístupnit klientské informace autorizovaným třetím stranám pomocí tzv. API (Application Programming Interface). API tak umožňuje získat přímý kontakt s bankou zákazníka. V případě, že zákazník poskytne souhlas s použitím svých platebních detailů, může obchodník platbu dostávat přímo, nikoliv přes zprostředkovatele, jak tomu bylo doposud.

  Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

  Novým rokem nabylo účinnosti několik nových ustanovení zákona o potravinových a tabákových výrobcích, která se týkají potravinových bank. Všem prodejnám s potravinami s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních je nově uložena povinnost před vyhozením nabídnout tzv. „bezpečné potraviny“ některé z organizací registrovaných Ministerstvem zemědělství. Tyto subjekty ministerstvo zveřejňuje prostřednictvím internetových stránek. Podle zákona je bezpečná potravina taková, která u konzumenta nevyvolá poškození (zdravotní a hygienická nezávadnost), a zároveň u ní nehrozí nebezpečí zranění, např. z důvodu nebezpečného obalu.

  I u darovaných potravin je však stále potřeba na výstupu odvádět DPH. Platí ovšem, že základ daně se stanovuje podle toho, v jakém jsou potraviny stavu a jaká je jejich další využitelnost, přičemž metodiku, jak postupovat, připravilo Generální finanční ředitelství (k dispozici je na jeho internetových stránkách). Základ daně tak podle okolností může být ve skutečnosti minimální.

  Jana Pytelková Svobodová
  Head of Tax Team, ASB Group
  (daňová část)

  Tomáš Doležil
  Partner, JŠK advokátní kancelář, s.r.o.
  (právní část)