Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou vnitřní jednotky sdružení bez právní subjektivity vzniklé za účelem plnění konkrétních cílů sdružení. Členem pracovní skupiny se může stát jakýkoliv člen sdružení, čekatel na členství a s předchozím souhlasem správní rady rovněž přizvané spolupracující osoby, jejichž zájmy nejsou v rozporu s cíli sdružení.

V současné době jsou vytvořeny tyto pracovní skupiny:

STAVEBNÍ PRÁVO

Iniciativa je reakcí na podnět členů během valné hromady 2014, kde se široce diskutovala současná situace na realitním trhu. Podle mínění většiny došlo k zásadní nerovnováze plynoucí z neexistence, nevyváženosti nebo neustálých změn pravidel a valná hromada dospěla k názoru, že novou rovnováhu, profesionalizaci, pravidla a zodpovědnost všech zúčastněných na nemovitostním trhu může přinést jen systémová změna, která dokáže stávající procesy zjednodušit, zrychlit a dostat na evropskou úroveň.

Dlouhodobou vizí pracovní skupiny Stavební právo je úprava českého stavebního práva a souvisejících zákonů podle vzoru práva užívaného ve vyspělých západoevropských státech, s ohledem na závazky ČR vůči EU ve směru implementace evropského práva do práva českého. Za tímto účelem byly vytvořeny 3 pracovní týmy, které si kladou za cíl vypracovat a prosadit schválení dlouhodobé koncepce českého stavebnictví, včetně navazujících zákonů; umožnit udržitelný rozvoj české společnosti prostřednictvím jasně nastavených pravidel pro výstavbu, rozvoj měst a obcí; a prostřednictvím odstranění legislativní nouze, nezodpovědnosti a chaosu v českém stavebním právu a zákonech navazujících, zamezit korupčnímu prostředí v rámci investiční výstavby.

LEGISLATIVA

ARTN ustanovila zvláštní specializovanou pracovní skupinu Legislativa, která by měla usilovat o změnu vybraných právních předpisů týkajících se českého trhu nemovitostí.

Pracovní skupina si stanovila několik prioritních ustanovení nejdůležitějších zákonů, které se týkají nájemců, developerů, vlastníků a financujících institucí a které je nezbytné zjednodušit nebo zdokonalit. Iniciátor vzniku této pracovní skupiny Evan Z. Lazar ze společnosti Salans vybízí další profesionály, aby se do této aktivity zapojili nebo ji jinak podpořili.

Skupinu tvoří relativně pestrá a průřezová skupiná profesionálů z rozličných oblastí českých realit s převahou právníků z prestižních advokátních kanceláří působících na českém trhu.

Mezi klíčové oblasti zájmu pracovní skupiny v současné době patří rekodifikace občanského zákoníku, novela stavebního zákona, otázky územního plánování, a otázka koncepčního řešení konkurzu a vyrovnání.

Velkým úspěchem ARTN bylo přijetí změny příslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů („Zákon 116“). Podařilo se upravit většinu důležitých ustanovení Zákona 116 na dispozitivní, smluvní strany tedy nyní mají téměř maximální volnost při úpravě vzájemných práv a povinností. Pouze v případech neřešených v konkrétním smluvním dokumentu nastupuje obecně závazná úprava uvedená v Zákoně 116. Výpověď nájemní smlouvy ze strany nájemce v případě změny vlastnického práva k předmětu nájmu (§ 680 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) byla vypuštěna. Přijetí novely Zákona 116 je odbornou veřejností oceňováno jako jeden z největších průlomů v českém právním prostředí. Svou povahou jde o průlomovou systémovou změnu, která zpřehlední trh nemovitostí a povede k větší transparentnosti právních vztahů v oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor a která přibližuje české právní prostředí západním standardům. Během legislativního procesu změny Zákona 116 spolupracovala pracovní skupina Legislativa s Ministerstvem pro místní rozvoj a se všemi ostatními subjekty zúčastněnými na projednávání této novely. V důsledku činnosti pracovní skupiny došlo k úpravě textu novely v rozsahu potřebném pro její úspěšnou aplikaci v praxi.

Významnou oblastí zájmu pracovní skupiny byla v předchozím období také otázka zápisu věcných práv do katastru nemovitostí. Pracovní skupina Legislativa se snažila zejména o prosazení vyšší míry jistoty a důvěry v zápisy do katastru nemovitostí a tím i o posílení důvěry bank, investorů, developerů a rovněž běžných občanů, kteří si hodlají pořídit nemovitosti (zejména vlastní bydlení), ve stabilitu českého trhu nemovitostí. Prosazení zápisu představuje klíčový předpoklad dlouhodobě úspěšného fungování trhu nemovitostí. Pracovní skupina usilovala o to, aby v případě, že určitá osoba nabude vlastnické právo k nemovitosti od osoby uvedené jako vlastník této nemovitosti v katastru nemovitostí, požívala stejné právní ochrany jako každý řádný vlastník nemovitosti. Tato problematika by měla být definitivně řešena v návrhu nového katastrálního zákona.

K dalším prioritám činnosti pracovní skupiny patří urychlení lhůt pro vkladová řízení při zápisu do katastru nemovitostí. Zástupci pracovní skupiny dlouhodobě spolupracují s Českým úřadem katastrálním a zeměměřickým za účelem přispět ke koncepčnímu řešení.

Jakmile práce významným způsobem pokročí ve výše uvedených oblastech, pracovní skupina bude pokračovat ve snaze o změnu dalších problematických ustanovení a právních předpisů, jako např. otázky daňové úpravy technického zhodnocení.

FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Skupina byla založena 1. 7. 2007 za účelem sjednocení postupů financování nemovitostních projektů, její činnost se zaměří zejména na sjednocení některých postupů v rámci financování nemovitostí. Pracovní skupina se snaží mimo jiné o sjednocení definic některých pojmů užívaných v rámci finančních transakcí. Pracovní skupina financování chce implementovat některé standardní západoevropské mechanismy do českého prostředí realitního a bankovního trhu.

Na činnosti pracovní skupiny financování se účastní odborníci z bankovní sféry, developeři, finanční skupiny a daňoví poradci.